Inrego
Stocklists
Inregos policies, en person som står och tittar ut över ett vackert landskap med berg och vatten.

Policies

Verksamhetspolicy 

Inregos mission är att minimera använd IT-utrustnings påverkan på miljön. Det är så vi skapar en hållbar verksamhet som är bra för våra kunder, vår omgivning och för oss själva. Vårt arbete baseras på fem fokusområden, Ekonomi, Miljö, Säkerhet, Kvalitet och Socialt ansvarstagande.

Ekonomi

 • Vårt mål är att förlänga IT-produkters livslängd på marknaden. På det sättet bidrar vi till den cirkulära ekonomin och skapa en verksamhet som alla tjänar på.

 • Genom att skapa vinnare i alla led och göra bra affärer både för säljare, köpare, samhället och oss själva driver vi vår tillväxt och säkerställer vår långsiktiga överlevnad.

Miljö

 • Vi ska få fler i samhället att återanvända istället för att återvinna IT-utrustning. 

 • När vi driver vår verksamhet ska det påverka miljön och klimatet i minsta möjliga mån, framförallt när det gäller material, transporter, energi, föroreningar och avfall. 

 • Genom vårt program ”Ansvarsfull Hantering” säkerställer vi att den IT-utrustning som passerar oss hanteras på ett miljöriktigt sätt.

Säkerhet

 • Vårt Informationssäkerhetsarbete innefattar all information som Inrego hanterar och tar hänsyn till informationens riktighet, tillgänglighet, sekretess och spårbarhet. 

 • Vi hanterar kundutrustning, dess information och eventuella personuppgifter på ett korrekt sätt utifrån ställda säkerhetskrav och tillämplig personuppgiftslagstiftning och ser alltid till att vara en trygg och säker samarbetspartner.

Kvalitet

 • Våra kunder och omgivning ska vara nöjda med våra tjänster och produkter. 

 • Vi skapar kvalitet med hjälp av medarbetares kreativitet och idéer. 

 • Vi arbetar standardiserat men har utrymme att vara flexibla när det behövs. 

 • Vi ska alltid skapa värde med vårt arbete. 

 • Vi åtgärdar problem från grunden.

Socialt ansvarstagande

 • Vi ska påverka världen runt omkring oss så positivt som möjligt. 

 • Vi vill göra det möjligt för alla att få tillgång till IT-utrustning. 

 • Vi behandlar alla med respekt och lika värde och vi tar avstånd från korruption, mutor och maktmissbruk. 

 • Att arbeta för Inrego ska vara roligt, meningsfullt, tryggt, och ge möjligheter. Därför följer vi ”Inregos Värderingar” och bedriver ett aktivt arbetsmiljöarbete. 

 • Vi ska verka för att mänskliga rättigheter respekteras i hela leverans- och värdekedjan. 

 • I alla avseenden uppfyller vi kraven i lagar och förordningar.

Ansvarsfull hantering 

Det är bättre att återanvända än att återvinna. Det är Inregos övergripande tanke för att minimera IT-utrustningens påverkan på miljö och hälsa, och även vad som förordas av FN-initiativet StEP (Solving the E-waste Problem). 


På Inrego arbetar vi med vidareförsäljning och återvinning av IT-utrustning inom vårt program för ansvarsfull hantering, som syftar till att säkerställa att IT-utrustning vidareförmedlad av oss används i gott syfte samtidigt som export av elektronikavfall ska motverkas.

Visselblåsning

Det är viktigt att risker och andra missförhållanden i vår verksamhet upptäcks och åtgärdas snarast. Du har en viktig roll genom att rapportera missförhållanden. 

Gör din anmälan här.

Du kan välja att rapportera dina misstankar öppet eller anonymt. Vi ser gärna att du rapporterar öppet genom att ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Alla rapporter och meddelanden behandlas strikt konfidentiellt, och utredningen hanteras med största varsamhet och beaktande av din integritet. 

Du riskerar inte att drabbas av negativ särbehandling eller repressalier på grund av att du rapporterar. 

Med visselblåsning avses här att någon medarbetare rapporterar information om missförhållanden inom vår verksamhet där det finns ett allmänintresse av att det kommer fram. Visselblåsningen kan också avse missförhållanden i annan verksamhet som medarbetaren genom sitt arbete hos oss fått kännedom om exempelvis allvarliga missförhållanden hos en kund eller en leverantör och där det finns ett allmänintresse att det synliggörs. 

Visselblåsning – riktlinjer Inrego AB

Whistleblower Guideline Inrego AB